Regulamin

I Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin definiuje zasady korzystania przez użytkowników sieci z IBQ.pl Centrum Darmowych Ogłoszeń, będącego ogólnopolską platformą interetową dla użytkowników sprzedających i kupujących dzięki sieci internet.
 2. Centrum Ogłoszeń IBQ.pl umozliwia kontakt i kojarzenie ze sobą użytkowników.
 3. Właścicielem IBQ.pl jest Firma INFOPANEL.PL, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagellońska 10 NIP: 554-111-22-91

 

II Koszty i opłaty

 

 1. Korzystanie z serwisu IBQ.pl jest bezpłatne.
 2. IBQ.pl nie pobiera opłat i prowizji w ogłoszeniach drobnych.
 3. IBQ.pl nie pobiera prowizji od transakcji.

 

III Zasady korzystania z platformy IBQ.pl

 

 1. Każdy użytkownik serwisu IBQ.pl musi przestrzegać niniejszego regulaminu. Każdorazowe korzystanie z serwisu IBQ.pl oznacza wyrażenie zgody na wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
 2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą korzystać z serwisu IBQ.pl tylko po okiem opiekuna prawnego.
 3. IBQ.pl przeznaczone jest dla osób powyżej 18 roku życia, mających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednak mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
 4. Niedpuszczalne jest podawanie błędnych danych w celu wprowadzania w błąd pozostałych osób korzystających z serwisu IBQ.pl.
 5. Serwis IBQ.pl nie sprawdza i nie odpowiada za wiarygodność tożsamości osób zapisanych do serwisu.
 6. Zabronione jest działanie polegające na utrudnianiu działania serwisu, szczególnie użycie określonego oprogramowania, systemu lub urządzeń.
 7. Zabronione jest rozsyłanie masowych, niezamówionych wiadomości tzw. spamu.
 8. Zabronione jest promowanie konkurencyjnych marek innych serwisów ogłoszeniowych w każdej formie.
 9. Zabronione jest publikowanie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego na terenie Polski prawa.
 10. Każdy użytkownik IBQ.pl prowadzi działania w serwisie na własną odpowiedzialność.
 11. Zabronione jest przetwarzanie danych i informacji dostępnych w serwisie IBQ.pl do celów dalszego ropowszechniania w internecie.
 12. Wszelkie materiały, programy, rozwiązania techniczne i wizualne oraz media elektroniczne mogą być wykorzystane lub kopiowane tylko po uzyskaniu pisemnej lub mailowej zgody udzielonej przez właściciela serwisu IBQ.pl.
 13. Wszelkie wpisy naruszające dobre imię serwisu IBQ.pl lub jego właściciela będą ściagne z całą bezwzględnościa prawa.
 14. Każdy użytkownik ma prawo do promocji swojego ogłoszenia na dowolnej platformie społecznościowej.
 15. Właściciel serwisu IBQ.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych wpisów, kont użytkowników nawet bez podania wyraźnej przyczyny.
 16. Środki przedpłacone, ale niewykorzystane w pełni nie zostają zwracane w przypadku braku korzystania z konta użytkownika lub jego usunięcia.
 17. W przypadkach wątpliwych każdy użytkownik serwisu może prosić o rozpatrzenie prośby o wznowienie wpisu lub ponowną - płatną aktywację konta.
 18. Serwis IBQ.pl jest umieszczony na profesjonalnych serwerach i cały czas monitorowany, ale włąściciel serwisu nie może wykluczyć czasowgo wyłączenia w celach napraw technicznych lub przyczyn niezależnych.

 

IV Zasady członkostwa w serwisie IBQ.pl

 

 1. Zapisanie i przynależnośc do serwisu IBQ.pl są darmowe.
 2. Do rejestracji i aktywacji konta wystarczy posiadanie adresu email lub aktywnego konta w serwisie Facebook.
 3. Rejestracji można dokonać również w momencie dodawania ogłoszenia.
 4. Każde konto przed rozpoczęciem użytkowania musi zostać aktywowane poprzez kliknięcie na link aktywacyjny.
 5. Serwis IBQ.pl przechowuje tylko adresy email użytkowników i wykorzystje je do komunikacji wzajemnej.
 6. Za zgodą użytkownika serwis IBQ.pl może wysyłać oferty promocyjne od siebie i wybranych partnerów biznesowych.

 

V Ogłoszenia.

 

 1. Ogłoszenia w serwisie IBQ.pl może dodawać każdy użytkownik.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do usunięcia ogłoszenia po jego zakończeniu lub udanej transakcji.
 3. Zabronione jest dodawanie tych samch ogłoszeń wielokrotnie, nawet w innych działach lub regionach.
 4. Zabronione jest umieszczanie błędnych danych, niezgodnego z prawdą opisu przedmiotu lub oferty.
 5. Zdjęcia muszą należeć do użytkownika serwisu IBQ.pl. Nie wolno wstawiać zdjęć pochodzących z innych stron www i portali.
 6. Zdjęcia i opis nie mogą zawierać znaków i logotypów innych firm internetowych, jak również ich danych teleadresowych.
 7. Użytkownik odpowiada własnym imieniem pod groźbą odpowiedzialności cywilnej za wiarygodność i zgodność z prawem swojego ogłoszenia.
 8. Zabronione jest oferowanie usług i przedmiotów nienależących do użytkownika w sensie prawnym.
 9. Tylko właściciele zarejestrowanych i prawnie uregulowanych hodowli mogą sprzedawać zwierzęta.
 10. Właścicel serwisu IBQ.pl zastrzega sobie prawa autorskie do mediów i treści zamieszcznych przez użytkownika.
 11. Zabronione jest wstawianie ogłoszeń:

  - fikcyjnych, wymyślonych.
  - niezgodnych z obowiązującym prawem
  - bez podania ceny w przypadku sprzedaży
  - darowizny
  - usług seksualnych

 12. Ogłoszenia istnieją w serwisie przez okres dwóch tygodni. W tym czasie nie wolno dodawać takiego samego ogłoszenia.
 13. Ogłoszenie po zakończeniu można ponownie darmowo aktywować.
 14. Aktywacja wcześniejsza jest możliwa, ale odpłatnie.
 15. Ceny dodatkowych usług jak wcześniejsza aktywacja lub wyróżnienie są podane w momencie edycji ogłoszenia.
 16. Właściciel serwisu IBQ.pl zastrzega sobie prawo do dowolnego usuwania wszelkich ogłoszeń ocenianych jako subiektywnie podejrzane.
 17. Zamieszczanie ogłoszeń przez Użytkownika w serwisie IBQ.pl odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 18. Prezentowane na stronach IBQ.pl ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 19. Właściel serwisu IBQ.pl zastrzega sobie prawo do archiwizacji ogłoszeń.
 20. Środki przedpłacone nie będą zwracane nawet w przypadku wcześniejszej sprzedaży przedmiotów lub usług.

 

VI Przedmioty na sprzedaż.

 

 1. Na sprzedaż można wystawić przedmioty nowe i używane.
 2. Zabrania się wystawiania następujących grup przedmiotów:

  - lekarstw, suplementó, narkotyków, środków odurzających, psychotropów i dopalaczy
  - napojów alkocholowych
  - wyrobów tytoniowych z wyjątkiem przedmiotów kolekcjorerskich.
  - żywności.
  - przedmiotów szerzących nienawiść jak zdjęcia, plakaty i inne przedmioty kultu.
  - treści pornograficzne w każdej postaci.
  - treści będące pod wpływem prawa autorskiego osób lub instytucji trzecich jak prac uczelnianych i wypracowań.
  - przedmiotów militarnych lub wszelkich innych wymagających zezwolenia.
  - towarów niebezpiecznych jak chemia, trucizny i wszelkie niebezpieczne odpady.
  - towarów pochodzących z nieznanego źródłą, szczególnie kradzieży i rozboju.
  - towarów będącymi podróbkami znanych marek.
  - zwłok, szczątków organów ludzkich lub zwierzęcych.
  - przedmiotów wymagających zezwolenia.
  - kart bankowych.
  - dokumentów inwestycyjnych, udziałowych, wartościowych w dowolnej postaci.
  - usług i uczestnictw w piramidach finansowych, giełdach, grach losowych i liczbowych, zakładów bukmacherskich.
  - pirackiego oprogramowania oraz kluczy seryjnych do oprogramowania.
  - nielegalnych urządzeń mogących służyć do popełnienia przestępstwa.
  - usług reklamujących serwisy randkowe, SMS premium i spam.
  - kont do innych serwisów.
  - zarejestrowanych kart SIM
  - ogłoszeń o pracę wymagających wpłaty zaliczki lub opłaty manipulacyjnej.
  - ogłoszeń zachęcających do udziału w programach partnerskich.

 3. Ogłoszenia mogą zamieszczać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

VII Reklamacje

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są poprzez formularz kontaktowy w terminie do 14 dni.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać dane użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz opis problemu. Musi być podany wyraźny powód reklamacji.
 3. Przed wysłaniem reklamacji należy ponownie przeczytać niniejszy Regulamin i umieścić stosowne oświadczenie w treści wiadomości.

 

VIII Postanowienia końcowe.

 

 1. Właściel serwisu IBQ.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili.
 2. Użytkownicy łamiący zasady niniejszego regulaminu będą usuwani i blokowani bez możliwości powrotu.
 3. Zmiana będzie obowiązywać od momentu umieszczenia jej na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że wystawianie nowych ogłoszeń zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach.
 4. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z serwisu IBQ.pl.
 5. Właściel serwisu IBQ.pl zastrzega, że strona "ibq.pl" i aplikacja IBQ, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych treści, logotypy, elementy graficzne, skrypty, oprogramowanie, materiały audio i video stanowią jego przedmiot praw wyłącznych.
 6. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw prawa polskiego.
 8. Sądem właściwym do rozpatrywania kwestii spornych jest Sąd Gospodarczy w Bydgoszczy.